Ziekenzalving

ziekenzalving.jpgAan mensen die hun levenseinde voelen naderen kan de ziekenzalving of ziekenzegening worden toegediend. Dit geeft de zieke of stervende de kracht van de heilige Geest. Het geeft de mens hulp en steun. Het kan hoop en vertrouwen geven tegen de angst voor de dood en kracht geven in het lijden. Rust en vrede om te kunnen sterven.

Vroeger werd het sacrament van de ziekenzalving ook wel het heilig Oliesel, het laatste sacrament of bediening genoemd. Het sacrament werd meestal ontvangen bij acuut levensgevaar. Steeds meer groeit het inzicht om dit sacrament bij voorkeur toe te dienen tijdens het ziek zijn en niet meer op het allerlaatste moment. Voor de stervende kan het een belangrijk moment zijn in het afscheid nemen, dat zij of hij helemaal bewust wil en kan meemaken. Vaak is het een erg indringend moment dat kracht en rust geeft. En je beleeft het samen. Ook voor een partner, voor familie en voor vrienden zal het een dierbaar moment zijn op de weg van het afscheid nemen.

Wanneer een stervende bediend wil worden, kunt u contact opnemen met een van de pastores.

Informatie:

Pastoraal team:
Pastor Ad van der Meijden
Burg. Verstraatenlaan 3
5451 BR Mill
tel. 0485-451282

Pastor Toon van den Acker
Lieve Vrouweplein 14
5401 AS Uden
tel. 0413-303754

Beleid t.a.v. Avondwake en uitvaart
Vastgesteld op 17 november 2016.

Achtergrond.

Oorspronkelijk bestond de Parochie Regio Mill uit vijf verschillende parochies met ieder de eigen gewoontes en vrijwilligers. Ook ten aanzien van de praktijk van avondwakes en uitvaarten waren/zijn er verschillen. Nu we één parochie zijn is het gewenst dat de praktijk in alle vijf de dorpen gelijk wordt getrokken. Het bestuur van de parochie heeft aan de pastoraatsgroep gevraagd om over deze praktijk een notitie te schrijven.

De verschillen

Ten aanzien van de volgende onderdelen van een avondwake c.q. uitvaart bestaan verschillende praktijken.
a. het gebruik van cd´s
b. eigen inbreng van nabestaanden / familie
c. inbreng van een koor
d. rol van de voorganger
e. Bijbellezingen
f. combinatie van avondwake en uitvaart
g. opbouw van de eucharistie c.q. woord- en communiedienst.

Uitgangspunten

Bij een avondwake c.q. uitvaart neemt de geloofsgemeenschap afscheid van iemand uit haar midden. De vorm van afscheid nemen is binnen de katholieke traditie een bijzondere: het overlijden van iemand wordt geplaatst in een groter kader. We zijn onderweg met elkaar en met God en we geloven dat niemand valt dan in Gods handen. Dat betekent dat deze religieuze betekenisgeving op de een of andere manier aan de orde zal komen. We kijken niet slechts terug op het individuele leven van iemand, we plaatsen dit leven ook in het grotere geheel van onze heilsgeschiedenis.

Een tweede uitgangspunt, dat hieruit voortvloeit, betreft de rol van de voorganger. De voorganger vertegenwoordigt de geloofsgemeenschap en treedt op als gastheer/gastvrouw. De kerk is geen faciliteit die gehuurd kan worden maar de plek van samenkomst van de mensen die zich betrokken voelen bij de geloofsgemeenschap. De rol van de voorganger kan dus nooit de rol zijn van iemand die slechts toeschouwer is bij het afscheid dat door de nabestaanden wordt georganiseerd. De voorganger is verantwoordelijk voor inhoud en vormgeving van het afscheid.

Een derde uitgangspunt hangt samen met de identiteit van onze parochie: we willen een gemeenschap zijn van mensen die dicht bij elkaar wonen, op elkaar betrokken zijn en niet allemaal even kerkelijk of gelovig zijn. We zien onze gemeenschap breder dan een gemeenschap van mensen die regelmatig naar de kerk gaan en zichzelf gelovig noemen. Dit betekent dat we openstaan voor inbreng van de nabestaanden / familie bij de vormgeving van de avondwake / uitvaart. Zolang de voorganger tijdens het overleg met de nabestaanden het idee heeft dat aan bovenstaande uitgangspunten wordt recht gedaan, kan er veel ruimte zijn voor eigen inbreng van de nabestaanden.

Een vierde uitgangspunt betreft het onderscheid tussen een avondwake en een uitvaart. Tijdens een avondwake wordt afscheid genomen van de overledene, tijdens een uitvaart danken we God voor het leven van de overledene en bevelen we de overledene aan in Gods handen. De voorganger streeft er tijdens de voorbereiding naar dat dit onderscheid, deze verschillende accenten naar voren komen in de teksten (met name het In Memoriam en de voorbeden).

Het laatste uitgangspunt heeft te maken met de herkenbaarheid van het ritueel als behorend bij de katholieke traditie. Onze parochie is namelijk onderdeel van een wereldomvattende geloofsgemeenschap. Door specifieke kenmerken kan deze herkenbaarheid gewaarborgd worden.

Keuzes

De pastoraatsgroep denkt dat de volgende concrete keuzes passen bij de hierboven genoemde uitgangspunten en een algemeen kader kunnen vormen voor de praktijk van avondwakes / uitvaarten in onze parochie.

a. in iedere avondwake / uitvaart staat minstens één Bijbellezing op het programma (een vrije vertaling c.q. een hervertelling zoals van Guus Kuijer is ook toegestaan);
b. de nabestaanden mogen kiezen voor een koor of voor eigen muziek (in de vorm van cd-nummers of zelf gespeelde/gezongen muziek);
c. als er een koor is in een avondwake / uitvaart mogen maximaal 2 nummers van een cd worden gedraaid of twee zelf gespeelde/gezongen nummers;
d. als er geen koor is kunnen er omtrent 5 cd-nummers of zelf gespeelde/gezongen nummers ten gehore worden gebracht; t.a.v. cd-nummers kan de voorganger suggesties doen;
e. in een eucharistieviering moeten de onderdelen van het eucharistisch gebed t/m de communie centraal staan;
f. in een woord- en communiedienst moeten de onderdelen van het vredesgebed t/m de communie centraal staan;
g. nabestaanden die wel kiezen voor een avondwake maar niet voor een uitvaart moeten deze mogelijkheid kunnen krijgen, speciaal voor mensen die overdag geen vrij kunnen krijgen is de mogelijkheid van een avondwake fijn;
h. de voorganger gaat altijd mee voor en is uiteindelijk verantwoordelijk voor een vormgeving die past bij de identiteit van onze parochie;
i. bij twijfel overlegt de voorganger met de pastoor.